polski english

Laboratorium badawcze
akredytowane przez
PCA, Nr AB 080

Rok założenia 1989
Badania radiograficzne [RT]

Badania radiograficzne [RT]:

 • Radiografia klasyczna i komputerowa
 • Badania złączy spawanych konstrukcji metalowych
 • Badania części maszyn i odlewów
Radiografia Cyfrowa

Radiografia Cyfrowa:

 • Digitalizacja klasycznych radiogramów, archiwizacja na nośnikach cyfrowych
 • Radiografia na płytach IP [pamięciowe płyty obrazowe]
 • Pomiar grubości rur na podstawie radiogramów cyfrowych
 • Komputerowa analiza obrazów, teleradiologia
Badania ultradźwiękowe [UT]

Badania ultradźwiękowe [UT]:

 • Wszystkie materiały konstrukcyjne również stale DUPLEX
 • Badania złączy spawanych konstrukcji metalowych
 • Badania wyrobów hutniczych: blach, szyn, rur
 • Badania części maszyn: koła zębate i pasowe, wały
 • Pomiar grubości elementów konstrukcyjnych
Badania metodą UT-PA [Phased Array]

Badania metodą UT-PA [Phased Array]:

 • Badanie złączy spawanych i wyrobów hutniczych oraz części maszyn metodami ultradźwiękowymi przy pomocy głowic wieloprzetwornikowych [mozaikowych]. Badanie w: A-skanie, C-skanie, B-skanie i skanach sektorowych. Pełna komputerowa analiza wyników badań
Badania penetracyjne i magnetyczne [PT] [MT]

Badania penetracyjne i magnetyczne [PT] [MT]:

 • Ujawnienia pęknięć powierzchniowych i podpowierzchniowych różnych elementów konstrukcyjnych i części maszyn
Pomiar zawartości ferrytu

Pomiar zawartości ferrytu:

 • Pomiar procentowej zawartości ferrytu w spoinach austenicznych
Badania endoskopowe

Badania endoskopowe:

 • Obserwacja przestrzeni niedostępnych (np. wewnętrzne powierzchnie rur wymienników ciepła, wewnętrzne powierzchnie zbiorników) za pomocą przemysłowych endoskopów optycznych
Usługi serwisowe i szkolenia

Usługi serwisowe i szkolenia:

 • Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne aparatów rentgenowskich firmy BALTEAU
 • Szkolenie i egzaminowanie personelu badań nieniszczących
 • Szkolenie spawaczy, egzaminowanie i odnawianie uprawnień spawalniczych

Certyfikaty i uznania

Firma TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. posiada certyfikat ISO/IEC 17025:2005 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
Realizacja polityki jakości odbywa się według udokumentowanego Systemu Zapewnienia Jakości.
W Księdze Jakości zostały określone priorytety naszej polityki jakości - są one spełnione w naszej pracy zawodowej:

 1. System jakości laboratorium spełnia wymagania norm PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
 2. Laboratorium nie podlega żadnym handlowym, finansowym lub innym naciskom, mogącym wpłynąć na rzetelność i jakość przeprowadzonych badań.
 3. Wszystkie badania przeprowadzone są wg pisemnych instrukcji lub uznanych procedur.
 4. Kompetencje personelu wykonującego badania określają "Stanowiskowe Karty Pracy".
 5. Cały personel laboratorium podlega planowanym szkoleniom w celu systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 6. Merytoryczny nadzór nad przeprowadzonymi badaniami sprawuje Dyrektor TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o.
 7. Laboratorium nie wyraża zgody na przeprowadzanie badań metodami, które mogą cechować się małą wiarygodnością.
 8. Wszystkie wyniki badań zabezpieczone są przed ich udostępnieniem osobom niepowołanym, a personel zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej odnośnie informacji uzyskanych podczas badań.
 9. Generalnie, w zakresie oferowanych badań, laboratorium nie korzysta z usług podwykonawców. W przypadkach wyjątkowych kryteria doboru podwykonawców określone są w "Procedurze doboru podwykonawców".

W zakresie badań nieniszczących laboratorium spełnia ogólne kryteria działania laboratoriów badawczych według normy PN-EN-17025:2005. Zostało to udokumentowane uzyskaniem przez firmę TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 080 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

Posiadamy uznania m. in. Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego nr L-II-095/24.

Zatrudniony w firmie personel posiada certyfikaty personalne poziom 2 i 3 wg EN 473:2008 w sektorach przemysłowych:

 • wytwarzanie i przetwórstwo metali;
 • badania przed- i eksploatacyjne na urządzeniach, instalacjach i konstrukcjach.

oraz DGR - Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych 97/23/EC w sektorach wyrobu:

 • c - odlewy;
 • f - odkuwki;
 • w - wyroby spawane;
 • wp - wyroby przerabiane plastycznie;
 • t - rury, włącznie w wyrobami płaskimi, z których wytwarzane są rury.

Certyfikaty wydane są przez niemiecką instytucję TÜV-CERT.

Nasze kwalifikacje zostały potwierdzone przez Instytucje Nadzoru Technicznego. Posiadamy uznania takich renomowanych instytucji jak:

 • American Bureau of Shipping - NDT
 • Bureau Veritas - pomiary grubości
 • Bureau Veritas - NDT
 • Det Norske Veritas - NDT
 • Germanischer Lloyd - NDT
 • RINA - NDT
 • RINA - pomiary grubości
 • Lloyd‘s Register Approved Service Supplier - pomiary grubości
 • ABS - pomiar grubości
 • Polskie Centrum Akredytacji - Certyfikat Akredytacji
 • Polski Rejestr Statków - NDT
 • Urząd Dozoru Technicznego II-go stopnia - świadectwo Uznania
 • Lloyd‘s Register Approved Service Supplier - NDT
 • Ministerstwo Transportu - Śšwiadectwo Kwalifikacji dot. badania stalowych konstrukcji mostowych
 • Transportowy Dozór Techniczny

Partnerzy:

Polskie Centrum Akredytacji Polski Rejestr Statków Transportowy Dozór Techniczny Urząd Dozoru Technicznego DNV GL Bureau Veritas Lloyd's Register
Copyright TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. ©